MVO verklaring 2023

Inhoud van deze blog

Sinds onze oprichting is maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) een vanzelfsprekend onderdeel binnen onze bedrijfsvoering en cultuur.

Als zakelijke dienstverlener, gespecialiseerd in IT, staan wij midden in de maatschappij. Het creëren van een zorgenvrije automatiseringsomgeving is immers hetgeen waar DUVAK zich op richt. Als gevolg daarvan hebben niet alleen de mens en haar ontwikkeling, maar ook de samenleving als geheel, naast het behalen van winst, een centrale plek binnen ons bedrijf. Het is onze core business, onze passie én onze verantwoordelijkheid.

Middels deze beleidsverklaring geeft de directie van DUVAK haar visie en beleid weer ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Wij zien het als onze taak om de inhoud van deze verklaring en programma in acht te nemen en eenduidig kenbaar te maken bij onze medewerkers, klanten, leveranciers en andere stakeholders.

Begripsbepaling

Om in deze verklaring uit te kunnen leggen hoe MVO in onze bedrijfsvoering is verankerd, beginnen we met het omschrijven van het begrip maatschappelijk verantwoord ondernemen. Voor ons betekent MVO: “Het bewust richten van de ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in de drie dimensies People, Planet en Profit, gecombineerd met de bereidheid de dialoog met de samenleving aan te gaan.”

Deze 3 P’s (Triple P benadering) zijn binnen ons bedrijf en onze bedrijfsvoering terug te vinden in de vier deelgebieden: Bedrijfsethiek, Medewerker ontwikkeling, Duurzaamheid en Maatschappelijke ontwikkeling. Onze diverse ISO certificeringen tonen aan dat wij duurzaam ondernemen en de maatschappij heel serieus nemen.

Bedrijfsethiek

Onder Bedrijfsethiek verstaat DUVAK het maken van morele keuzes in haar handelen en op een respectvolle manier omgaan met haar mensen, klanten en omgeving. Allereerst komt dit tot uiting in de eerlijke manier waarop DUVAK de markt betreedt. DUVAK respecteert de wet- en regelgeving en algemeen geldende normen en waarden, heeft oog voor de behoeften van en is transparant in haar communicatie en het maken van afspraken met klanten, leveranciers, medewerkers en andere belanghebbenden. Zo probeert DUVAK het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook te bevorderen door hierover met ketenpartners in gesprek te gaan. Ook houden we rekening met de effecten die haar activiteiten hebben op de sociale en natuurlijke omgeving en is ze gericht op volledige en heldere informatieverstrekking naar derden.

Een belangrijke plek in de organisatie van DUVAK is ingeruimd voor het onderwerp kwaliteit. De ontwikkelingen op het gebied van de IT gaan in een razend tempo en het vereist een topprestatie om bij te blijven. Omdat DUVAK die topsporter wil zijn die op kop loopt, blijven we onze medewerkers trainen om een hoge kwaliteit ook op lange termijn te kunnen waarborgen. Ook hebben wij hiertoe onze procedures gestandaardiseerd en kwaliteitseisen vastgelegd en is dit middels ISO 9001-2015 gecertificeerd.

DUVAK schenkt specifiek aandacht aan klanttevredenheid, hetgeen we regelmatig toetsen in telefonische en persoonlijke gesprekken, maar ook via survey. Uiteraard wordt de voortgang ook, tussen de werkzaamheden door, nauw in de gaten gehouden door onze Projectleiders en Delivery Managers. Bij oplevering vindt er een evaluatiegesprek plaats en worden de bevindingen op papier vastgelegd. Over de kwaliteit van onze producten en diensten maken wij transparante afspraken met zowel klant als leverancier.

Daarnaast besteden we veel aandacht aan een hoge kwaliteit in de door ons geleverde IT oplossing. Kwalitatief hoogwaardige apparatuur is een essentieel onderdeel van een goede en stabiele automatiseringsomgeving, maar zeker ook de service en garantieafhandelingen van een bepaald merk. Daarom werken wij uitsluitend met A-merken en zoeken wij als onafhankelijke leverancier van hardware altijd naar de beste combinatie van bovengenoemde factoren. Om koploper te zijn en te blijven, implementeert DUVAK de producten die ze levert ook in haar eigen organisatie.

Van alle DUVAK medewerkers wordt verwacht dat zij vertrouwd zijn met de ethische normen en het beleid van het bedrijf en zich volledig inzetten om ervoor te zorgen dat de normen van dit beleid consequent in de dagelijkse activiteiten in praktijk worden gebracht.

Medewerker ontwikkeling

Onder Medewerker ontwikkeling verstaat DUVAK allereerst het creëren van een gezonde, goede en veilige werkomgeving voor haar werknemers. We geloven dat geen enkele zakelijke activiteit zo urgent of belangrijk is dat deze op onveilige wijze mag worden uitgevoerd. De doelstelling van DUVAK is het verzuimcijfer op nul te brengen en zich in te zetten voor continue verbetering van de procedures m.b.t. gezondheid en veiligheid. Het is een voortdurend proces dat voortdurende training vereist.

Daarnaast investeert DUVAK veel in een ontspannen en positieve werksfeer door regelmatig teambuilding uitjes te organiseren, te informeren naar en op de hoogte te blijven van de thuissituatie van iedere medewerker en goede en duidelijke arbeidsvoorwaarden aan te houden. Op een positieve manier probeert DUVAK haar medewerkers te stimuleren in en te betrekken bij het werk, het bedrijf, zijn relaties en de bedrijfsvoering  en behaalde successen met elkaar te delen. Omdat veel medewerkers op locatie werken, houden wij frequente company meetings om het personeel van elkaars bezigheden op de hoogte te houden. Daarnaast communiceert DUVAK op een open en eerlijke manier over haar beleid, toekomstplannen  en eventuele koerswijzigingen. Dit alles met als doel om een eenduidige bedrijfscultuur te creëren waarin onze medewerkers zich kunnen herkennen en zich thuis zullen voelen.

Tot slot verstaat DUVAK onder Medewerker ontwikkeling het bieden van kansen aan haar werknemers door zich via cursussen zowel op professioneel als op persoonlijk gebied te ontplooien. Zo worden onze Consultants en Engineers regelmatig getraind en getest in de voor hen belangrijke aandachtsgebieden en hebben wij een eigen opleidingstraject dat zowel intern als extern kwalitatief hoogwaardige opleidingen verzorgt. Ook hanteren we een zogenaamd diversiteitsbeleid als het gaat om onze medewerkers en geven we aan iedereen dezelfde kansen.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk begrip binnen de organisatie van DUVAK. Zo streven we ernaar om letterlijk een goede buur te zijn en onze invloed op het milieu te minimaliseren. Niet meer dan logisch dat we indertijd gekozen hebben voor een met weinig filedruk en goed met diverse openbaar vervoersmogelijkheden bereikbare kantoorlocaties. Alle activiteiten worden hier uitgevoerd met erkenning van de verantwoordelijkheden van DUVAK tegenover het natuurlijke milieu waarin we leven en werken waarbij we ons houden aan alle geldende plaatselijke wetten, regels en afspraken. Metingen van belangrijke milieu-invloeden zoals energie- en waterverbruik en uitstoot van vaste afvalstoffen onderstrepen onze aanpak in het voorkomen van schade aan het milieu.

Energiebesparende maatregelen als het kiezen voor groene stroom daar waar mogelijk, het aanbrengen van isolatie en energiezuinige materialen, apparatuur en verlichting in het gebouw en het bewust omgaan met onze energiebronnen passen hier uitstekend bij. Daarnaast heeft DUVAK haar kantooromgeving ingericht om het hybride werken voor haar medewerkers mogelijk te maken (denk aan thuis- en telewerken, flexplekken en verruimde werktijden). 90% van het wagenpark is volledig elektrisch en is ons doel om per 2025, 100% elektrisch te rijden. Ook proberen we het duurzaamheidsbewustzijn onder ons personeel te bevorderen door afvalscheiding, telefonische vergaderingen en carpoolen naar een gezamenlijk project of klant te stimuleren.

Daar waar het mogelijk is, zullen wij het bovendien niet nalaten om te kiezen voor duurzame alternatieven. Zo kijken we kritisch naar verpakkingsmaterialen en transportdragers en proberen we ons afval of afgekeurde producten te minimaliseren of op zijn minst hergebruiken. Ook koopt DUVAK bij voorkeur duurzame (kantoor)materialen en diensten in met een milieu of sociaal keurmerk en zijn wij ISO 14001 gecertificeerd. Door onze medewerkers, relaties en leveranciers zoveel mogelijk in onze nabijheid te zoeken en met onze ketenpartners na te denken over duurzame alternatieven, proberen we onze goederen- en dienstenstroom op verantwoorde wijze te beheersen.

Maatschappelijke ontwikkeling

Bij Maatschappelijke ontwikkeling staat voor DUVAK de relatie met haar directe omgeving centraal en voelen we een verantwoordelijkheid om op een bewuste wijze met de sociale en natuurlijke omgeving om te gaan. Zo onderhouden we de relatie met partners, leveren we een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van het vakgebied en de overdracht van kennis aan anderen die het vak willen leren en participeren we in diverse initiatieven, zoals

Om de lokale gemeenschap te laten delen in het welzijn dat DUVAK genereert, doneert DUVAK jaarlijks aan een reeks zorgvuldig geselecteerde goede doelen. Zo zijn we hoofdsponsor van het jaarlijkse befaamde hardloop- en wandelevenement in de Bollenstreek en zo dragen wij bij aan Sport. Gouda als het gaat om het stimuleren van sportieve activiteiten in de regio Gouda. Sportief als we zijn sponsoren wij ook de Roparun, een estafetteloop van meer dan 500km naar Parijs, waarbij geld wordt opgehaald voor mensen met kanker. Ook wel een avontuur voor het leven genoemd.

Neem contact met ons op

Deel deze blog:

Ook leuk om te lezen

Als DUVAK maken wij veel mee en zijn we op de hoogte van de nieuwste trends en technologieën.

voor klanten

DUVAK servicedesk

Neem contact op met onze servicedesk en we helpen je verder.